注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

温润如玉的博客

我喜欢脉脉的被你注视脉脉的注视你;我愿意深深地被你爱着深深地爱着你

 
 
 

日志

 
 
关于我

眼看著你消失尽头, 你的名字始终叫不出口, 街上的人群拥挤依旧, 孤独的心情你能否感受

网易考拉推荐

三字经和百家姓  

2011-11-02 21:25:07|  分类: 剑号巨阙 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

rén zhī chū    xìng běn shàn    xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn   gǒu   bú jiào    xìng nǎi qiān
人    之   初 ,   性   本   善。 性    相   近 ,   习   相   远。    苟    不   教 ,   性   乃   迁。
jiào zhī dào    guì yǐ zhuān      xī   mèng mǔ     zé  lín  chǔ     zǐ    bù xué     duàn jī zhù
教    之   道 ,   贵   以   专。 昔    孟   母 , 择   邻   处。  子    不   学 , 断   机   杼。  
dòu yān shān    yǒu yì fāng     jiào wǔ   zǐ     míng  jù yáng    yǎng bú jiào    fù zhī guò
窦    燕   山 , 有   义   方。 教    五   子 , 名   俱   扬。 养    不   教 , 父   之   过。 
jiào bù yán    shī zhī duò         zǐ    bù   xué      fēi   suǒ   yí    yòu   bù xué    lǎo   hé wéi
教    不   严 , 师   之   惰。 子    不   学 , 非   所   宜。 幼    不   学 , 老   何   为。 
yù    bù zhuó    bù chéng qì     rén   bù   xué    bù   zhī yì      wèi rén   zǐ    fāng shào shí
玉    不   琢 , 不   成   器。 人    不   学 , 不   知   义。 为    人   子 , 方   少   时。
qīn shī yǒu     xí   lǐ   yí           xiāng  jiǔ  líng    néng wēn xí       xiào yú qīn    suǒ dāng zhí
亲    师   友 , 习   礼   仪。 香    九   龄 , 能   温   席。 孝    于   亲 , 所   当   执。
róng sì   suì   néng ràng lí     tì    yú zhǎng   yí xiān zhī        shǒu xiào tì     cì jiàn wén
融    四   岁 , 能   让   梨。弟    于   长 , 宜   先   知。 首    孝   弟 , 次   见   闻。


zhī mǒu shù    shí mǒu wén      yī    ér shí       shí   ér   bǎi     bǎi   ér qiān     qiān ér   wàn
知    某   数 , 识   某   文。 一    而   十 , 十   而   百。 百    而   千 , 千   而   万。
sān cái zhě    tiān dì rén        sān guāng zhě     rì yuè xīng     sān gāng zhě    jūn chén yì
三    才   者 , 天   地   人。 三    光   者 , 日   月   星。 三    纲   者 , 君   臣   义。
fù    zǐ qīn     fū   fù shùn        yuē chūn xià    yuē qiū dōng      cǐ    sì shí    yùn   bù qióng
父    子   亲 , 夫   妇   顺。 曰    春   夏 , 曰   秋   冬。 此    四   时 , 运   不   穷。
yuē nán běi    yuē   xī dōng     cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng       yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ
曰    南   北 , 曰   西   东。  此    四   方 , 应   乎   中。   曰    水   火 , 木   金   土。
cǐ    wǔ xíng    běn hū shù         yuē rén   yì     lǐ   zhì   xìn         cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn
此    五   行 , 本   乎   数。 曰    仁   义 , 礼   智   信。 此    五   常 , 不   容   紊。

dào liáng shū    mài  shǔ   jì      cǐ   liù   gǔ    rén   suǒ   shí     mǎ   niú yáng    jī  quǎn  shǐ
稻    粱   菽 , 麦   黍   稷。 此    六   谷 , 人   所   食。 马    牛   羊 , 鸡   犬   豕。
cǐ    liù  chù     rén  suǒ   sì      yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù        ài    wù   yù     qī qíng jù
此    六   畜 , 人   所   饲。 曰    喜   怒 , 曰   哀   惧。  爱    恶   欲 , 七   情   具。
páo   tǔ   gé     mù  shí  jīn        sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn      gāo zēng zǔ     fù   ér   shēn
匏    土   革 , 木   石   金。 丝    与   竹, 乃   八   音。  高    曾   祖 , 父   而   身。
shēn ér   zǐ        zǐ   ér sūn      zì    zǐ sūn     zhì  xuán  zēng    nǎi  jiǔ   zú     rén   zhī  lún
身    而   子 , 子   而   孙。 自    子   孙 , 至   玄   曾。 乃    九   族 , 人   之   伦。
fù    zǐ   ēn        fū   fù  cóng    xiōng zé yǒu     dì   zé gōng    zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng
父    子   恩 , 夫   妇   从。 兄    则   友 , 弟   则   恭。 长    幼   序 , 友   与   朋。
jūn   zé jìng   chén zé zhōng      cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng      fán xùn méng    xū jiǎng jiū
君    则   敬 , 臣   则   忠。 此    十   义 , 人   所   同。 凡    训   蒙 , 须   讲   究。


xiáng xùn gǔ    míng jù dòu      wéi xué zhě     bì yǒu chū        xiǎo xué zhōng    zhì sì shū
详    训   诂 , 明   句   读。 为    学   者 , 必   有   初。 小    学   终 , 至   四   书。
lún   yǔ zhě     èr   shí  piān    qún   dì   zǐ       jì   shàn yán     mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ
论    语   者 , 二   十   篇。 群    弟   子 , 记   善   言。 孟    子   者 , 七   篇   止。
jiǎng dào dé    shuō rén yì      zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ      zhōng bù piān   yōng bú   yì
讲    道   德 , 说   仁   义。 作    中   庸 , 子   思   笔。 中    不   偏 , 庸   不   易。
dà   xiǎo dài    zhù  lǐ    jì        shù shèng yán    lǐ yuè   bèi      yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng
大    小   戴 , 注   礼   记。 述    圣   言 , 礼   乐   备。 曰    国   风 , 曰   雅   颂。
hào   sì   shī   dāng fěng yǒng  shī   jì wáng   chūn qiū zuò      yù   bāo biǎn    bié shàn è
号    四   诗 , 当   讽   咏。 诗    既   亡 , 春   秋   作。 寓    褒   贬 , 别   善   恶。
sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng  yǒu zuǒ shì   yǒu  gǔ liáng    jīng jì   míng   fāng dú   zǐ
三    传   者 , 有   公   羊。 有    左   氏 , 有   谷   梁。  经    既   明 , 方   读   子。
cuō   qí   yào    jì   qí   shì         wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng   wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng
撮    其   要 , 记   其   事。   五    子   者     有   荀   扬。   文    中   子 , 及   老   庄。


jīng   zǐ  tōng    dú zhū   shǐ      kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ      zì    xī nóng    zhì huáng dì
经    子   通 , 读   诸   史。 考    世   系 , 知   终   始。 自    羲   农 , 至   黄   帝。
hào sān huáng   jū shàng shì táng yǒu yú     hào èr   dì  xiāng yī xùn   chēng shèng shì
号    三   皇 , 居   上   世。 唐    有   虞 , 号   二   帝。 相    揖   逊 , 称   盛   世。
xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng  zhōu wén wǔ   chēng sān wáng xià chuán zǐ    jiā tiān xià
夏    有   禹 , 商   有   汤。 周    文   武 , 称   三   王。   夏    传   子 , 家   天   下。
sì   bǎi zǎi    qiān xià shè       tāng fá xià    guó   hào shāng    liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng
四    百   载 , 迁   夏   社。 汤    伐   夏 , 国   号   商。  六    百   载 , 至   纣   亡。
zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu  bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ       zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì
周    武   王 , 始   诛   纣。 八    百   载 , 最   长   久。 周    辙   东 , 王   纲   坠。
Chěng gān gē   shàng yóu shuì shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó wǔ    bà qiáng   qī xióng chū
逞    干   戈 , 尚   游   说。 始    春   秋 , 终   战   国。 五    霸   强 , 七   雄   出。
yíng qín   shì    shǐ jiān bìng     chuán èr shì    chǔ hàn zhēng gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn
嬴    秦   氏 , 始   兼   并。 传    二   世 , 楚   汉   争。 高    祖   兴 , 汉   业   建。
zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn
至    孝   平 , 王   莽   篡。 光    武   兴 , 为   东   汉。 四    百   年 , 终   于   献。
wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng   hào  sān guó     qì  liǎng  jìn    song qí   jì   liáng chén chéng
魏    蜀   吴 , 争   汉   鼎。 号    三   国 , 迄   两   晋。  宋    齐   继 , 梁   陈   承。
wéi nán cháo    dū jīn líng       běi yuán wèi    fēn dōng  xi       yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí
为    南   朝 , 都   金   陵。 北    元   魏 , 分   东   西。   宇    文   周 , 与   高   齐。
dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ         bú   zài chuan   shī tǒng xù        táng gāo zǔ     qǐ   yì shī
迨    至   隋 , 一   土   宇。  不    再   传 , 失   统   绪。  唐    高   祖 , 起   义   师。
chú suí luàn chuàng guó jī      èr   shí chuán   sān bǎi zǎi        liáng miè zhī    guó nǎi gǎi
除    隋   乱 , 创   国   基。  二    十   传 , 三   百   载。  梁    灭   之 , 国   乃   改。
liáng táng jìn    jí hàn zhōu        chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu      yán sòng xīng shòu zhōu shàn
梁    唐   晋 , 及   汉   周。 称    五   代 , 皆   有   由。   炎    宋    兴 , 受   周   禅。
shí   bā chuán   nán běi hùn     liáo yǔ   jīn    dì   hào fēndài miè   liáo sòng yóu cún
十    八    传 , 南   北   混。 辽    与    金 , 帝   号   纷。 迨    灭    辽 , 宋   犹   存。
zhì yuán xīng jīn   xù xiē           yǒu sòng   shì   yì tong miè     bìng zhōng guó jiān róng dí
至    元    兴 , 金   绪   歇。 有    宋    世 , 一   同   灭。 并    中    国 , 兼   戎   狄。
míng tài   zǔ       jiǔ qīn shī       chuán jiàn wén fāng sì   sì       qiān běi jīng   yǒng lè   sì
明    太    祖 , 久   亲   师。 传    建    文 , 方   四   祀。  迁    北    京 , 永   乐   嗣。
dài chóng zhēn   méi shān shì   qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng     jìng sì   fāng   kè   dà dìng
迨    崇    祯 , 煤   山   逝。 清    太    祖 , 膺   景   命。 靖    四    方 , 克   大   定。
zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng         shí   èr    shì qīng zuò zhōng   dú    shǐ zhě    kǎo shí lù
至    宣    统 , 乃   大   同。 十    二    世 , 清   祚   终。 读    史    者 , 考   实   录。


tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù       kǒu   ér   song   xīn  ér  wéi       cháo yú    sī    xī   yú   sī
通    古    今 , 若   亲   目。 口    而    诵 , 心   而   维。 朝    于    斯 , 夕   于   斯。
xī zhòng   ní    shī xiàng tuó    gǔ shèng xián shàng qín xué    zhào zhōng ling   dú   lǔ lún
昔    仲    尼 , 师   项   橐。 古    圣    贤 , 尚   勤   学。  赵    中    令 , 读   鲁   论。
bǐ    jì    shì   xué qiě qín         pī    pú   biān     xiāo zhú    jiǎn    bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn
彼    既    仕 , 学   且   勤。 披    蒲    编 , 削   竹   简。  彼    无    书 , 且   知   勉。
tóu   xuán liáng    zhuī cì   gǔ     bǐ    bú   jiào    zì   qín   kǔ      rú   náng yíng   rú yìng xuě
头    悬    梁 , 锥   刺   股。 彼    不    教 , 自   勤   苦。 如    囊    萤 , 如   映   雪。
jiā   suī   pín    xué  bú   chuò    rú    fù   xīn       rú   guà  jiǎo    shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó
家    虽    贫 , 学   不   辍。  如    负    薪 , 如   挂   角。 身    虽    劳 , 犹   苦   卓。
sū   lǎo   quán   èr   shí qī        shǐ   fā    fèn       dú shū   jí       bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí
苏    老    泉 , 二   十   七。 始    发    奋 , 读   书   籍。 彼    既    老 , 犹   悔   迟。
ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī        ruò   liáng  hào    bā shí   èr       duì   dà   tíng   kuí duō   shì
尔    小    生 , 宜   早   思。 若    梁    灏 , 八   十   二。  对    大    廷 , 魁   多   士。
bǐ    jì  chéng zhòng  chēng yì    ěr   xiǎo  shēng   yí   lì   zhì   yíng    bā    suì néng yǒng shī
彼    既    成 , 众   称   异。  尔    小    生 , 宜   立   志。  莹    八    岁 , 能   咏   诗。
mì    qī    suì      néng fù   qí    bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí    ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī
泌    七    岁 , 能   赋   棋。  彼    颖    悟 , 人   称   奇。  尔    幼    学 , 当   效   之。
cài   wén   jī   néng biàn qín     xiè dào   yùn   néng yǒng yín    bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn
蔡    文    姬 , 能   辨   琴。 谢    道    韫 , 能   咏   吟。 彼    女    子 , 且   聪   敏。
ěr    nán   zǐ      dāng  zì  jǐng      táng liú yàn   fāng qī   suì   jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì 
尔    男    子 , 当   自   警。 唐    刘    晏 , 方   七   岁。  举    神    童 , 作   正   字。

bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì       ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì    yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì
彼    虽    幼 , 身   已   仕。 尔    幼    学 , 勉   而   致。 有    为    者 , 亦   若   是。
quǎn shǒu   yè    jī   sī chén    gǒu   bù   xué    hé wéi   rén    cán   tǔ    sī   fēng niàng mì
犬    守    夜 , 鸡   司   晨。 苟    不    学 , 曷   为   人。 蚕    吐    丝 , 蜂   酿   蜜。
rén   bù   xué    bù   rú   wù      yòu   ér   xué  zhuàng ér xíng   shàng zhì jūn   xià   zé   mín
人    不    学 , 不   如   物。 幼    而    学 , 壮   而   行。 上    致    君 , 下   泽   民。
yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ  guāng yú   qián   yù   yú   hòu   rén   yí    zǐ      jīn mǎn yíng
扬    名    声 , 显   父   母。 光    于    前 , 裕   于   后。  人    遗    子 , 金   满   赢。
wǒ   jiào   zǐ      wéi   yì   jīng       qín   yǒu gōng   xì   wú   yì      jiè zhī   zāi      yí   miǎn    lì 
我    教    子 , 惟   一   经。 勤    有    功 , 戏   无   益。 戒    之    哉 , 宜   勉   力。

 

百家姓

Zhào  Qián  Sūn   Lǐ     Zhōu  Wú  Zhèng  Wáng     Féng  Chén  Chǔ  Wèi     Jiǎng  Shěn  Hán  Yáng

赵    钱    孙    李       周    吴    郑    王                 冯    陈    褚    卫       蒋    沈    韩    杨

Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lǚ    Shi  Zhāng         Kǒng  Cáo  Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng

朱    秦    尤    许       何    吕    施    张                 孔    曹    严    华       金    魏    陶    姜

Qī    Xiè   Zōu  Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ  Dòu   Zhāng     Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng  Láng

戚    谢    邹    喻       柏    水    窦    章                  云    苏    潘    葛       奚    范    彭    郎

Lǔ   Wéi  Chāng  Mǎ      Miáo  Fèng  Huā  Fāng      Yú   Rén   Yuán  Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ  Táng

鲁    韦    昌    马       苗    凤    花    方                  俞    任    袁    柳       酆    鲍    史    唐

Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng         Téng  Yīn  Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng

费     廉    岑    薛      雷    贺    倪    汤                滕    殷   罗    毕      郝    邬    安    常

Lè(Yuè) Yú  Shí   Fù       Pí    Biàn  Qí   Kāng        Wǔ   Yú   Yuán  Bǔ       Gù  Mèng  Píng  Huáng

乐    于    时    傅       皮    卞    齐    康                 伍    余    元    卜       顾    孟    平    黄

Hé   Mù   Xiāo  Yǐn      Yáo  Shào  Zhàn  Wāng      Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi  Míng  Zāng

和    穆    萧    尹       姚    邵    湛    汪                 祁    毛    禹    狄       米    贝    明    臧

Jì    Fú  Chéng  Dài      Tán   Sòng  Máo  Páng      Xióng  Jǐ   Shū   Qū     Xiàng  Zhù   Dǒng  Liáng

计    伏    成    戴       谈    宋    茅    庞                 熊    纪    舒    屈       项    祝    董    梁

Dù   Ruǎn  Lán  Mǐn      Xí    Jì    Má  Qiáng          Jiǎ    Lù   Lóu  Wēi      Jiāng  Tóng  Yán  Guō

杜    阮    蓝    闵      席    季    麻    强                 贾    路    娄    危       江    童    颜    郭

Méi  Shèng  Lín  Diāo    Zhōng  Xú   Qiū   Luò        Gāo  Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng  Huò

梅    盛    林    刁       钟    徐    邱    骆                 高    夏    蔡    田       樊    胡    凌    霍

Yú   Wàn  Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn  Lú    Mò           Jīng  Fáng  Qiú  Miào     Gān   Xiè  Yīng  Zōng

虞    万    支    柯       昝    管    卢    莫                 经    房    裘    缪       干    解    应    宗

Dīng Xuān  Féi   Dèng     Yù   Shàn  Háng  Hóng    Bāo  Zhū   Zuǒ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ  Gōng

丁    宣    贲    邓       郁    单    杭    洪                 包    诸    左    石       崔    吉    钮    龚

Chéng Jī   Xíng  Huá      Péi    Lù  Róng  Wēng      Xún  Yáng  Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng 

程    嵇    邢    滑       裴    陆    荣    翁                  荀    羊    於    惠       甄    曲    家    封

Ruì   Yì   Chǔ  Jìn       Jí    Bǐng  Mí  Sōng              Jǐng  Duàn  Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā  Gōng

芮    羿    储    靳       汲    邴    糜    松                   井    段    富    巫       乌    焦    巴    弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng     Quán  Xī   Bān  Yǎng     Qiū  Zhòng  Yī  Gōng

牧    隗    山    谷       车    侯    宓    蓬                  全    郗    班    仰       秋    仲    伊    宫

Nìng  Qiú  Luán  Bào     Gān   Tǒu   Lì   Róng          Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng  Zhān   Shù  Lóng

宁    仇    栾    暴       甘    钭    厉    戎                  祖    武    符    刘       景    詹    束    龙

Yè   Xìng  Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó               Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è

叶    幸    司    韶       郜    黎    蓟    薄                   印    宿    白    怀       蒲    邰    从    鄂

Suǒ  Xián   Jí    Lài      Zhuó  Lìn  Tù   Méng            Chí  Qiáo  Yīn   Yù      Xū   Nài  Cāng  Shuāng

索    咸    籍    赖       卓    蔺    屠    蒙                   池    乔    阴    鬱       胥    能    苍    双

Wén Shēn  Dǎng  Zhái      Tán  Gòng  Láo   Páng    Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng

闻    莘    党    翟       谭    贡    劳    逄                  姬    申    扶    堵       冉    宰    郦    雍

Xì   Qú   Sāng  Guì      Pú    Niú  Shòu   Tōng          Biān  Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ  Shàng  Nóng

卻    璩    桑    桂       濮    牛    寿    通                   边    扈    燕    冀       郏    浦    尚    农

Wēn  Bié  Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán  Chōng     Mù   Lián  Rú    Xí      Huàn  ài    Yú   Róng

温    别    庄    晏       柴    瞿    阎    充                    慕    连    茹    习      宦    艾    鱼    容

Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ  Zhōng          Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng  Mǎn  Hóng

向    古    易    慎      戈    廖    庾    终                     暨    居    衡    步      都    耿    满    弘

Kuāng Guó  Wén  Kòu     Guǎng  Lù   Quē  Dōng      ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí  Lóng

匡    国    文    寇      广    禄    阙    东                     欧    殳   沃    利       蔚    越    夔    隆

Shī  Gǒng  Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng         Lěng  Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn  Ráo  Kōng

师    巩    厍    聂      晁   勾(句)  敖    融                  冷    訾    辛    阚       那    简    饶    空

Zēng  Wú  Shā   Niè      Yǎng  Jū    Xū   Féng          Cháo Guān  Kuǎi  Xiāng    Zhā   Hòu  Jīng  Hóng

曾    毋   沙    乜       养    鞠    须    丰                     巢    关    蒯    相       查    后    荆    红

Yóu  Zhú  Quán   Lù    Gě(Gài)  Yì  Huán  Gōng        Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng  Xià hóu  Zhū gě

游    竺   权    逯       盖    益    桓    公                     万俟    司马     上官     欧阳     夏侯     诸葛

Wénrén Dōngfāng  Hèlián Huángfǔ  Yùchí Gōngyáng       Tántái Gōngyě  Zōngzhèng  Púyáng Chúnyú Chányú

闻人     东方      赫连     皇甫     尉迟     公羊             澹台    公冶    宗政       濮阳     淳于   单于

Tàishū  Shēntú Gōngsūn  Zhòngsūn Xuānyuán Línghú      Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn  Mù róng  Xiān yú  Lǘ qiū

太叔    申屠    公孙       仲孙     轩辕   令狐                     钟离    宇文    长孙       慕容     鲜于    闾丘

Sī tú   Sī kōng  Qí guān  Sī kòu   Zhǎng    Dū                   Zǐchē Zhuān sūn  Duān mù  Wū mǎ   Gōng xī

司徒    司空    丌官      司寇     仉       督                         子车    颛孙    端木      巫马      公西

Qīdiāo  Yuèzhèng  Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ       Zǎi fǔ   Gǔ liáng  Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ

漆雕    乐正     壤驷      公良     拓跋     夹谷                  宰父     谷梁     晋     楚      闫     法

Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ                           Dōngguō  Nánmén Hūyán  GuīHǎi  Yángshé  Wēishēng

汝     鄢     涂     钦      段干     百里                              东郭     南门    呼延     归海     羊舌    微生

Yuè  Shuài  Gōu  Kòng   Kuàng  Hòu  Yǒu(Yòu) Qín        Liáng qiū    Zuǒ qiū    Dōng mén   Xī mén

岳    帅    缑    亢       况    郈    有    琴                           梁丘        左丘       东门       西门

Shāng Móu  Shé  Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng          Mò   Hǎ   Qiáo  Dá      Nián  ài   Yáng  Tóng

商    牟    佘    佴       伯     赏       南宫                          墨   哈    谯    笪      年    爱    阳    佟

Dì    wǔ     Yán    Fú     《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng

         第     五      言       福      《 百 家 姓  》 终

  评论这张
 
阅读(299)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018