注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

温润如玉的博客

我喜欢脉脉的被你注视脉脉的注视你;我愿意深深地被你爱着深深地爱着你

 
 
 

日志

 
 
关于我

眼看著你消失尽头, 你的名字始终叫不出口, 街上的人群拥挤依旧, 孤独的心情你能否感受

网易考拉推荐

千字文  

2009-06-27 12:40:06|  分类: 剑号巨阙 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

粱·周兴嗣

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。

日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiǔ liè zhāng)。

寒来暑往 (hánl ái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。

闰余成岁 (rùn yú chéng suì), 律吕调阳 (lǜ lǚ táo yáng)。

云腾致雨 (yún téng zhì yǔ), 露结为霜 (lùjiéwéishuāng)。

金生丽水 (jīnshēnglìshuǐ), 玉出昆冈 (yùchūkūngāng)。

剑号巨阙 (jiànhàojùquè), 珠称夜光 (zhūchēngyèguāng)。

果珍李柰 (guǒzhēnlǐnài), 菜重芥姜 (càizhòngjièjiāng)。

海咸河淡 (hǎixiánhédàn), 鳞潜羽翔 (línqiányǔxiáng)。

龙师火帝 (lóngshīhuǒdì), 鸟官人皇 (niǎoguānrénhuáng)。

始制文字 (shǐzhìwénzì), 乃服衣裳 (nǎifúyīshāng)。

推位让国 (tuīwèiràngguó), 有虞陶唐 (yǒuyútáotáng)。

吊民伐罪 (diàomínfázuì), 周发殷汤 (zhōufāyīntāng)。

坐朝问道 (zuòcháowèndào), 垂拱平章 (chuígǒngpíngzhāng)。

爱育黎首 (àiyùlíshǒu), 臣伏戎羌 (chénfúróngqiāng)。

遐迩一体 (xiáěryītǐ), 率宾归王 (shuàibīnguīwáng)。

鸣凤在竹 (míngfèngzàizhú), 白驹食场 (báijūshíchǎng)。

化被草木 (huàbèicǎomù), 赖及万方 (làijíwànfāng)。

盖此身发 (gàicǐshēnfà), 四大五常 (sìdàwǔcháng)。

恭惟鞠养 (gōngwéijūyǎng), 岂敢毁伤 (qǐgǎnhuǐshāng)。

女慕贞洁 (nǚmùzhēnjié), 男效才良 (nánxiàocáiliáng)。

知过必改 (zhīguòbìgǎi), 得能莫忘 (dénéngmòwàng)。

罔谈彼短 (wǎngtánbǐduǎn), 靡恃己长 (míshìjǐcháng)。

信使可覆 (xìnshǐkěfù), 器欲难量 (qìyùnánliáng)。

墨悲丝染 (mòbēisīrǎn), 诗赞羔羊 (shīzàngāoyáng)。

景行维贤 (jǐngxíngwéixián), 克念作圣 (kèniànzuòshèng)。

德建名立 (déjiànmínglì), 形端表正 (xíngduānbiǎozhèng)。

空谷传声 (kōnggǔchuánshēng), 虚堂习听 (xūtángxítīng)。

祸因恶积 (huòyīnèjí), 福缘善庆 (fúyuánshànqìng)。

尺璧非宝 (chǐbìfēibǎo), 寸阴是竞 (cùnyīnshìjìng)。

资父事君 (zīfùshìjūn), 曰严与敬 (yuēyányǔjìng)。

孝当竭力 (xiàodāngjiélì), 忠则尽命 (zhōngzéjìnmìng)。

临深履薄 (línshēnlǚbáo), 夙兴温凊 (sùxīngwēnqìng)。

似兰斯馨 (sìlánsīxīn), 如松之盛 (rúsōngzhīshèng)。

川流不息 (chuānliúbùxī), 渊澄取映 (yuānchéngqǔyìng)。

容止若思 (róngzhǐruòsī), 言辞安定 (yáncíāndìng)。

笃初诚美 (dǔchūchéngměi), 慎终宜令 (shènzhōngyìlìng)。

荣业所基 (róngyèsuǒjī), 籍甚无竟 (jíshènwújìng)。

学优登仕 (xuéyōudēngshì), 摄职从政 (shèzhǐcóngzhèng)。

存以甘棠 (cúnyǐgāntáng), 去而益咏 (qùéryìyǒng)。

乐殊贵贱 (lèshūguìjiàn), 礼别尊卑 (lǐbiézūnbēi)。

上和下睦 (shànghéxiàmù), 夫唱妇随 (fūchàngfùsuí)。

外受傅训 (wàishòufùxùn), 入奉母仪 (rùfèngmǔyí)。

诸姑伯叔 (zhūgūbóshú), 犹子比儿 (yōuzǐbǐér)。

孔怀兄弟 (kǒnghuáixiōngdì), 同气连枝 (tóngqìliánzhī)。

交友投分 (jiāoyǒutóufēn), 切磨箴规 (qiēmózhēnguī)。

仁慈隐恻 (réncíyǐncè), 造次弗离 (zàocìfúlí)。

节义廉退 (jiéyìliántuì),颠沛匪亏 (diānpèifěikuī)。

性静情逸 (xìngjìngqíngyì),心动神疲 (xīndòngshénpí)。

守真志满 (shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移 (zhúwùyìyí)。

坚持雅操 (jiānchíyǎcāo),好爵自縻 (hǎojuézìmí)。

都邑华夏 (dūyìhuáxià),东西二京 (dōngxīèrjīng)。

背邙面洛 (bèimángmiànluò),浮渭据泾 (fúwèijùjīng)。

宫殿盘郁 (gōngdiànpányù),楼观飞惊 (lóuguānfēijīng)。

图写禽兽 (túxiěqínshòu),画彩仙灵 (huàcǎixiānlíng)。

丙舍旁启 (bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹 (jiázhàngduìyíng)。

肆筵设席 (sìyánshèxí),鼓瑟吹笙 (gǔsèchuīshēng)。

升阶纳陛 (shēngjiēnàbì),弁转疑星 (biànzhuànyíxīng)。

右通广内 (yòutōngguǎngnèi),左达承明 (zuǒdáchéngmíng)。

既集坟典 (jìjíféndiǎn),亦聚群英 (yìjùqúnyīng)。

杜稿钟隶 (dùgǎozhōnglì),漆书壁经 (qīshūbìjīng)。

府罗将相 (fǔluójiāngxiàng),路侠槐卿 (lùxiáhuáiqīng)。

户封八县 (hùfēngbāxiàn),家给千兵 (jiājǐqiānbīng)。

高冠陪辇 (gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨 (qūgǔzhènyīng)。

世禄侈富 (shìlùchǐfù),车驾肥轻 (chējiàféiqīng)。

策功茂实 (cègōngmàoshí),勒碑刻铭 (lèbēikèmíng)。

盘溪伊尹 (pánxīyīyǐn),佐时阿衡 (zuǒshíāhéng)。

奄宅曲阜 (yǎnzháiqūfù),微旦孰营 (wēidànshúyíng)。

桓公匡合 (huángōngkuānghé), 济弱扶倾 (jìruòfúqīng)。

绮回汉惠 (qǐhuíhànhuì), 说感武丁 (yuègǎnwǔdīng)。

俊义密勿 (jùnyìmìwù), 多士实宁 (duōshìshíníng)。

晋楚更霸 (jìnchǔgēngbà), 赵魏困横 (zhàowèikùnhéng)。

假途灭虢 (jiǎtúmièguó), 践土会盟 (jiàntǔhuìméng)。

何遵约法 (hézūnyuēfǎ), 韩弊烦刑 (hánbìfánxíng)。

起翦颇牧 (qǐjiǎnpōmù), 用军最精 (yòngjūnzuìjīng)。

宣威沙漠 (xuānwēishāmò), 驰誉丹青 (chíyùdānqīng)。

九州禹迹 (jiǔzhōuyǔjì), 百郡秦并 (bǎijùnqínbìng)。

岳宗泰岱 (yuèzōngtàidài), 禅主云亭 (chánzhǔyúntíng)。

雁门紫塞 (yànménzǐsài), 鸡田赤诚 (jītiánchìchéng)。

昆池碣石 (kūnchíjiéshí), 钜野洞庭 (jùyědòngtíng)。

旷远绵邈 (kuàngyuǎnmiánmiǎo), 岩岫杳冥 (yánxiùyǎomíng)。

治本于农 (zhìběnyúnóng), 务兹稼穑 (wùzījiàsè)。

俶载南亩 (chùzǎinánmǔ), 我艺黍稷 (wǒyìshǔjì)。

税熟贡新 (shuìshúgòngxīn), 劝赏黜陟 (quànshǎngchùzhì)。

孟轲敦素 (mèngkēdūnsù), 史鱼秉直 (shǐyúbǐngzhí)。

庶几中庸 (shùjǐzhōngyōng), 劳谦谨敕 (láoqiānjǐnchì)。

聆音察理 (língyīnchálǐ), 鉴貌辨色 (jiànmàobiànsè)。

贻厥嘉猷 (yíjuéjiāyóu), 勉其祗植 (miǎnqízhīzhí)。

省躬讥诫 (xǐnggōngjījiè), 宠增抗极 (chǒngzēngkàngjí)。

殆辱近耻 (dàirǔjìnchǐ), 林皋幸即 (língāoxìngjí)。

两疏见机 (liǎngshūjiànjī), 解组谁逼 (jièzǔshuíbī)。

索居闲处 (suǒjūxiánchù), 沉默寂寥 (chénmòjìliào)。

求古寻论 (qiúgǔxúnlùn), 散虑逍遥 (sǎnlǜxiāoyáo)。

欣奏累遣 (xīnzòulěiqiǎn), 戚谢欢招 (qīxièhuānzhāo)。

渠荷的历 (qúhédelì), 园莽抽条 (yuánmǎngchōutiáo)。

枇杷晚翠 (pípáwǎncuì), 梧桐蚤凋 (wútóngzǎodiāo)。

陈根委翳 (chéngēnwěiyì), 落叶飘摇 (luòyèpiāoyáo)。

游鹍独运 (youkūndúyùn), 凌摩绛霄 (língmójiàngxiāo)。

耽读玩市 (dāndúwánshì), 寓目囊箱 (yùmùnángxiāng)。

易輶攸畏 (yìyóuyōuwèi), 属耳垣墙 (zhǔěryuánqiáng)。

具膳餐饭 (jùshàncānfàn), 适口充肠 (shìkǒuchōngcháng)。

饱饫烹宰 (bǎoyùpēngzǎi), 饥厌糟糠 (jīyànzāokāng)。

亲戚故旧 (qīnqìgùjiù), 老少异粮 (lǎoshàoyìliáng)。

妾御绩纺 (qièyùjìfǎng), 侍巾帷房 (shìjīnwéifáng)。

纨扇圆洁 (wánshànyuánjié), 银烛炜煌 (yínzhúwěihuáng)。

昼眠夕寐 (zhòumiánxīmèi), 蓝笋象床 (lánsǔnxiàngchuáng)。

弦歌酒宴 (xiángējiǔyàn), 接杯举殇 (jiébēijǔshāng)。

矫手顿足 (jiǎoshǒudùnzú), 悦豫且康 (yuèyùqiěkāng)。

嫡后嗣续 (díhòusìxù), 祭祀烝尝 (jìsìzhēngcháng)。

稽颡再拜 (jīsǎngzàibài), 悚惧恐惶 (sǒngjùkǒnghuáng)。

笺牒简要 (jiāndiéjiǎnyào), 顾答审详 (gùdáshěnxiáng)。

骸垢想浴 (hàigòuxiǎngyù), 执热愿凉 (zhírèyuànliáng)。

驴骡犊特 (lǘluódútè), 骇跃超骧 (hàiyuèchāoxiāng)。

诛斩贼盗 (zhūzhǎnzéidào), 捕获叛亡 (pǔhuòpànwáng)。

布射僚丸 (bùshèliáowán), 嵇琴阮箫 (jīqínruǎnxiāo)。

恬笔伦纸 (tiánbǐlúnzhǐ), 钧巧任钓 (jūnqiǎorèndiào)。

释纷利俗 (shìfēnlìsú), 并皆佳妙 (bìngjiējiāmiào)。

毛施淑姿 (máoshīshūzī), 工颦妍笑 (gōngpínyánxiào)。

年矢每催 (niánshǐměicuī), 曦晖朗曜 (xīhuīlǎngyào)。

璇玑悬斡 (xuánjīxuánwò), 晦魄环照 (huìpòhuánzhào)。

指薪修祜 (zhǐxīnxiūhù), 永绥吉劭 (yǒngsuíjíshào)。

矩步引领 (jùbùyǐnlǐng), 俯仰廊庙 (fǔyǎnglángmiào)。

束带矜庄 (shùdàijīnzhuāng), 徘徊瞻眺 (páihuáizhāntiào)。

孤陋寡闻 (gūlòuguǎwén), 愚蒙等诮 (yúméngděngqiào)。

谓语助者 (wèiyǔzhùzhě), 焉哉乎也 (yānzāihūyē)。

 

天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳
云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈 剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜
海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇 始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐
吊民伐罪 周发殷汤 坐朝问道 垂拱平章 爱育黎首 臣伏戎羌 遐迩一体 率宾归王
鸣凤在竹 白驹食场 化被草木 赖及万方 盖此身发 四大五常 恭惟鞠养 岂敢毁伤
女慕贞洁 男效才良 知过必改 得能莫忘 罔谈彼短 靡恃己长 信使可复 器欲难量
墨悲丝染 诗赞羔羊 景行维贤 克念作圣 德建名立 形端表正 空谷传声 虚堂习听
祸因恶积 福缘善庆 尺璧非宝 寸阴是竞 资父事君 曰严与敬 孝当竭力 忠则尽命
临深履薄 夙兴温凊 似兰斯馨 如松之盛 川流不息 渊澄取映 容止若思 言辞安定
笃初诚美 慎终宜令 荣业所基 籍甚无竟 学优登仕 摄职从政 存以甘棠 去而益咏
乐殊贵贱 礼别尊卑 上和下睦 夫唱妇随 外受傅训 入奉母仪 诸姑伯叔 犹子比儿
孔怀兄弟 同气连枝 交友投分 切磨箴规 仁慈隐恻 造次弗离 节义廉退 颠沛匪亏
性静情逸 心动神疲 守真志满 逐物意移 坚持雅操 好爵自縻 都邑华夏 东西二京
背邙面洛 浮渭据泾 宫殿盘郁 楼观飞惊 图写禽兽 画彩仙灵 丙舍傍启 甲帐对楹
肆筵设席 鼓瑟吹笙 升阶纳陛 弁转疑星 右通广内 左达承明 既集坟典 亦聚群英
杜稿钟隶 漆书壁经 府罗将相 路侠槐卿 户封八县 家给千兵 高冠陪辇 驱毂振缨
世禄侈富 车驾肥轻 策功茂实 勒碑刻铭 磻溪伊尹 佐时阿衡 奄宅曲阜 微旦孰营
桓公匡合 济弱扶倾 绮回汉惠 说感武丁 俊乂密勿 多士寔宁 晋楚更霸 赵魏困横
假途灭虢 践土会盟 何遵约法 韩弊烦刑 起翦颇牧 用军最精 宣威沙漠 驰誉丹青
九州禹迹 百郡秦并 岳宗泰岱 禅主云亭 雁门紫塞 鸡田赤城 昆池碣石 巨野洞庭
旷远绵邈 岩岫杳冥 治本于农 务资稼穑 俶载南亩 我艺黍稷 税熟贡新 劝赏黜陟
孟轲敦素 史鱼秉直 庶几中庸 劳谦谨敕 聆音察理 鉴貌辨色 贻厥嘉猷 勉其祗植
省躬讥诫 宠增抗极 殆辱近耻 林皋幸即 两疏见机 解组谁逼 索居闲处 沉默寂寥
求古寻论 散虑逍遥 欣奏累遣 戚谢欢招 渠荷的历 园莽抽条 枇杷晚翠 梧桐蚤凋
陈根委翳 落叶飘摇 游鹍独运 凌摩绛霄 耽读玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 属耳垣墙
具膳餐饭 适口充肠 饱饫烹宰 饥厌糟糠 亲戚故旧 老少异粮 妾御绩纺 侍巾帷房
纨扇圆絜 银烛炜煌 昼眠夕寐 蓝笋象床 弦歌酒宴 接杯举觞 矫手顿足 悦豫且康
嫡后嗣续 祭祀烝尝 稽颡再拜 悚惧恐惶 笺牒简要 顾答审详 骸垢想浴 执热愿凉
驴骡犊特 骇跃超骧 诛斩贼盗 捕获叛亡 布射僚丸 嵇琴阮啸 恬笔伦纸 钧巧任钓
释纷利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工颦妍笑 年矢每催 曦晖朗曜 璇玑悬斡 晦魄环照
指薪修祜 永绥吉劭 矩步引领 俯仰廊庙 束带矜庄 徘徊瞻眺 孤陋寡闻 愚蒙等诮
谓语助者 焉哉乎也

据史书记载,《千字文》是南朝梁武帝在位时期(502 —549 年)编成的,其编者是梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣。《梁史》中说:“上以王羲之书千字,使兴嗣韵为文。奏之,称善,加赐金帛。”唐代的《尚书故实》对此事做了进一步的叙述,该书说:梁武帝肖衍为了教诸王书法,让殷铁石从王羲之的作品中拓出了一千个不同的字,每个字一张纸。然后把这些无次序的拓片交给周兴嗣,让他编成有内容的韵文。周兴嗣用了一夜时间将其编完,累得须发皆白。这件事在唐宋两代多有记载,如《刘公嘉话录》、《太平广记》等书都曾加以记录,其内容与《尚书故实》基本相同。《千字文》每4 字一句,共250 句,一千个字。其中有一重复的字,即“洁”字,此字在文中出现两次:“女慕贞洁”、“纨扇圆洁”,一些古人曾试图加以修改,如宋人吴枋、明人郎瑛等。《千字文》通篇用韵,朗朗上口,其用韵数字是7 个。《千字文》行文流畅,气势磅礴,辞藻华丽,内容丰富。
由于时代久远,内容已不易于理解,由汪啸尹纂辑、孙谦益参注的《千字文释义》将《千字文》分为四个部份,他们称之为四章。从第一句“天地玄黄”开始,至第三十六句“赖及万方”为第一部份;从第三十七句“盖此身发”开始,至第一百零二句“好爵自靡”为第二部份;自第一百零三句“都邑华夏”起,至第一百六十二句“严岫杳冥”为第三部份;自第一百六十三句“治本于农”起,至第二百四十八句“愚蒙等诮”为第四部份。最后还有两句“谓语助者,焉哉乎也”,没有特别含义,将其单列出来。
《千字文》第一部分从天地开辟讲起,讲述了人类的早期历史和商汤、周武王时盛世的表现。《千字文》的第二部份重在讲述人的修养标准和原则,也就是修身工夫。《千字文》的第三部份讲述与统治有关的各方面问题。此章首言京城形胜,极力描绘都邑的壮丽,次叙述了上层社会的豪华生活和他们的文治武功,最后描述了国家疆域的广阔和风景的秀美。《千字文》第四部份主要描述恬淡的田园生活,赞美了那些甘于寂寞、不为名利羁绊的人们,对民间温馨的人情向往之至。
《千字文》,古人多简称其为《千文》,它在“三、百、千”中虽排在最后,但其成书时间却是最早的,也是“三、百、千”中唯一确切知道成书时间和作者的一部书。与“三、百”相比,基本不存在被后人反复修改增补等问题,因而版本清楚,面貌原始,这给我们的阅读,带来了许多方便。

  评论这张
 
阅读(196)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018